تقدیر از مدیرعامل شرکت ادیبیان

تقدیر از مدیرعامل شرکت

اداره ی گردشگری مشهد از مدیر عامل شرکت آقای محمدرضا ادیبیان در هفته ی گردشگری تقدیر نمود.

ادامه مطلب