1

اطلاعات پرواز

2

اطلاعات رزرو کننده

3

اطلاعات مسافرین

4

رزرو آنلاین

اطلاعات پرواز

شماره ی تماس: 09155132539- 05138598151

اطلاعات رزرو کننده

شماره ی تماس: 09155132539- 05138598151

اطلاعات مسافرین

شماره ی تماس: 09155132539- 05138598151

خدمات

شماره ی تماس: 09155132539- 05138598151

نرخ نامه ی خدمات CIP فرودگاه مشهد

خدمتمبلغدرصد مالیات
بزرگسال-پرواز داخلی7000009 %
بزرگسال-پروازخارجی16000009 %
مستقبلین-ایرانی3800009 %
ویزا ) یورو )150 %
خدمات ویژه45000000 %
کودک-پروازداخلی4850009 %
کودک-پروازخارجی12000009 %
نوزاد-پروازداخلی2750009 %
نوزاد-پروازخارجی7050009 %
مستقبلین-خارجی7000009 %